جلسه سیصد و هشتاد و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «ترند‌گذاری (7) - امت طراز
»

مباحث مطرح شده:

1.        تمایز بین ترندنمایی و ترندگذاری

2.        روند شکل گیری Nation

3.        جامعه ی بورژوایی

4.        طبقات عصر فئودالیسم

1.        طبقه ی فرادست: اشراف؛ کنت، دوک، خان (ملّاکین)

2.        طبقه ی وسط: کاهنان، کشیشان، دبیران؛ شوالیه ها

3.        طبقه ی فرودست: دهقانان؛ صنعت گران

5.        طبقات عصر بورژوازی(کاپیتالیسم)

1.        طبقه ی بالا: اشراف؛ نخبگان، بورژوا( کارتل ها- تراست ها)

2.        طبقه ی وسط: انبوه بورژواهای کوچک

3.        طبقه ی پایین: محرومین و فقرا

6.        مفهوم آگاهی طبقاتی در مارکسیسم

7.        مشکلات ایجاد شهرک ها و خانه های سازمانی

8.        انقلاب در طبقه ی متوسط شهری

9.        سینمای طبقه ی متوسط شهری

10.     درجات کرامت

11.     اِنَّ اَکرمکم عِند الله اَتقیکم

12.     نظام کرامت، در هرم جامع ملک مهدی

13.     جایگاه اُمت طراز در ترندگذاری

منبع: تیتر یک

مدت زمان: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۹۱

حجم: ۳۲۸   MB

فرمت:  mp4

منبع:  کلبه کرامت