۲۸ مطلب با موضوع «کلبه کرامت - دانلود به ترتیب :: درآمدی بر دکترین سینما» ثبت شده است

جلسه 443/ درآمدی بر دکترین سینما (28) مایه‌شناسی‌ ۴ - دنیای زیبا

جلسه 443/ درآمدی بر دکترین سینما (28) مایه‌شناسی‌ ۴ - دنیای زیبا

جلسه چهارصد و چهل و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
28) مایه‌شناسی‌ ۴ - دنیای زیبا»

http://s5.picofile.com/file/8136598968/TitreYek_G443.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 436/ درآمدی بر دکترین سینما (27) رؤیای ‌آمریکایی‌ 3 - آنان که ناجی به دنیا آمدند

جلسه چهارصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
27) - رؤیای ‌آمریکایی‌ 3 - آنان که ناجی به دنیا آمدند»

http://s5.picofile.com/file/8118625276/TitreYek_G436.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 432/ درآمدی بر دکترین سینما (26) رؤیای ‌آمریکایی‌ 2 - بازگشت ناجی

جلسه چهارصد و سی و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
26) - رؤیای ‌آمریکایی‌ 2 - بازگشت ناجی»

http://s5.picofile.com/file/8118624834/TitreYek_G432.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 431/ درآمدی بر دکترین سینما (25) مایه‌شناسی‌ 3 – دیرین گونه ها 2

جلسه چهارصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
25) – مایه‌شناسی‌ 3 – دیرین گونه ها 2»

http://s5.picofile.com/file/8118619034/TitreYek_G431.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 429/ درآمدی بر دکترین سینما (24) مایه‌شناسی‌ 2 – دیرین گونه ها 1

جلسه چهارصد و بیست و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
24) – مایه‌شناسی‌ 2 – دیرین گونه ها 1»

http://s5.picofile.com/file/8118615142/TitreYek_G429.jpg


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 427/ درآمدی بر دکترین سینما (23) مایه‌شناسی‌ 1 - رؤیای ‌آمریکایی‌ 1

جلسه چهارصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (
23) – مایه‌شناسی‌ 1 – رؤیای ‌آمریکایی‌ 1»

http://s5.picofile.com/file/8118611000/TitreYek_G427.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 421/ درآمدی بر دکترین سینما (22) سینمای لیبرال

جلسه چهارصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما 22– سینمای لیبرال»

http://s5.picofile.com/file/8106311750/TitreYek_G421.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 417/ درآمدی بر دکترین سینما (21) ریخت شناسی (3) سینمای مخاطب

جلسه چهارصد و هفده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (21) – ریخت شناسی (3) – سینمای مخاطب»

http://s5.picofile.com/file/8106308692/TitreYek_G417.jpg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 405/ درآمدی بر دکترین سینما (20) هنر افسرده

جلسه چهارصد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «
درآمدی بر دکترین سینما (۲۰) – هنر افسرده»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 398/ درآمدی بر دکترین سینما (19) - ریخت شناسی (2) - هجرت

جلسه سیصد و نود و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (19) - ریخت شناسی (2) - هجرت»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 397/ درآمدی بر دکترین سینما (18) - ریخت شناسی (1) - هفت

جلسه سیصد و نود و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (18) - ریخت شناسی (1) - هفت»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 380/ درآمدی بر دکترین سینما (17)هنر اقتدارآفرین

جلسه سیصد و هشتاد از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (17)هنر اقتدارآفرین»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 358/ درآمدی بر دکترین سینما (16)

جلسه سیصد و پنجاه و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (16)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 352/ درآمدی بر دکترین سینما (15)

جلسه سیصد و پنجاه و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (15)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 349/ درآمدی بر دکترین سینما (14)معجزه

جلسه سیصد و چهل و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (14)معجزه»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 348/ درآمدی بر دکترین سینما (13)حکمت حُسن

جلسه سیصد و چهل و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (13)حکمت حُسن»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 345/ درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)

جلسه سیصد و چهل و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 342/ درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)

جلسه سیصد و چهل و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 340/ درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور

جلسه سیصد و چهل از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 338/ درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4)

جلسه سیصد و سی و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 336/ درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)

جلسه سیصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 333/ درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2)

جلسه سیصد و سی و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 331/ درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1)

جلسه سیصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 327/ درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال

جلسه سیصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 325/درآمدی بر دکترین سینما(4)

جلسه سیصد و بیست و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(4)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 323/درآمدی بر دکترین سینما(3)

جلسه سیصد و بیست و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(3)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 321/درآمدی بر دکترین سینما(2)

جلسه سیصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 237/درآمدی بر دکترین سینما(1)

جلسه دویست و سی و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰