۴۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

جلسه 345/ درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)

جلسه سیصد و چهل و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (12) آیت مداری(2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 342/ درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)

جلسه سیصد و چهل و دو از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (11) آیت مداری(1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 340/ درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور

جلسه سیصد و چهل از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (10) هنر حضور»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 338/ درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4)

جلسه سیصد و سی و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (9) جامعه‌ی دیجیتال (4) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 336/ درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)

جلسه سیصد و سی و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (8) جامعه‌ی دیجیتال (3)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 333/ درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2)

جلسه سیصد و سی و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (7) جامعه‌ی دیجیتال (2) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 331/ درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1)

جلسه سیصد و سی و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما (6) جامعه‌ی دیجیتال (1) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 327/ درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال

جلسه سیصد و بیست و هفت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « درآمدی بر دکترین سینما (5) کلبه‌ی دیجیتال»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 325/درآمدی بر دکترین سینما(4)

جلسه سیصد و بیست و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(4)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 323/درآمدی بر دکترین سینما(3)

جلسه سیصد و بیست و سه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(3)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 321/درآمدی بر دکترین سینما(2)

جلسه سیصد و بیست و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
 
با موضوع «درآمدی بر دکترین سینما(2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 317/تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (8) ایاب و مآب

جلسه سیصد و هفده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (8) -  ایاب و مآب»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 316/تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (7) - خسارت و عاقبت

جلسه سیصد و شانزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (7) - خسارت و عاقبت»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 314/تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (6) - نوم و احلام

جلسه سیصد و چهارده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (6) - نوم و احلام»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 312/تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (5) - تقوا و اطاعت - عدد و احصاء

جلسه سیصد و دوازده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (5) - تقوا و اطاعت - عدد و احصاء»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 309/تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(4) لباس و ثیاب

جلسه سیصد و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(4) لباس و ثیاب»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 305/تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(3)حصن و حفظ

جلسه سیصد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام(3) - حصن و حفظ»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 385/ شورش علیه طمع (18) - بازار صلواتی- بازار آزاد

جلسه سیصد و هشتاد و پنج از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « شورش علیه طمع (18) - بازار صلواتی- بازار آزاد»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 368/ شورش علیه طمع (17) - رزق و برکت

جلسه سیصد و شصت و هشت از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « شورش علیه طمع (17) - رزق و برکت»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 359/ شورش علیه طمع (16) - برکت و انفاق

جلسه سیصد و پنجاه و نه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع « شورش علیه طمع (16) - برکت و انفاق»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 350/ شورش علیه طمع (15) - سیلا و کرایب دیس، بازی از هر دو سر باخت

جلسه سیصد و پنجاه از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (15) -  سیلا و کرایب دیس، بازی از هر دو سر باخت»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 344/ شورش علیه طمع (14)حرص و ولع عمر

جلسه سیصد و چهل و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (14) - حرص و ولع عمر»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 341/شورش علیه طمع (13) - حجت الاسلام و المسلمین حسنی

جلسه سیصد و چهل و یک از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (13) - حجت الاسلام و المسلمین حسنی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 326/شورش علیه طمع (12) - دکترین فریدمن (3)

جلسه سیصد و بیست و شش از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (12) - دکترین فریدمن (3)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 324/شورش علیه طمع (11)

جلسه سیصد و بیست و چهار از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (11) »

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 318/شورش علیه طمع (10) - دکترین فریدمن (2)

جلسه سیصد و هجده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع (10) - دکترین فریدمن (2)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 315/شورش علیه طمع(9)دکترین فریدمن(1)

جلسه سیصد و پانزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع(9)دکترین فریدمن(1)»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 313/شورش علیه طمع(8)دکترین شوک

جلسه سیصد و سیزده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع(8)دکترین شوک»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جلسه 310/شورش علیه طمع(7) عبد الطمع ، پول شویی و دست شیطان

جلسه سیصد و ده از سلسله جلسات «طرح‌ریزی استراتژیک-کلبه کرامت»
با موضوع «شورش علیه طمع(7)عبد الطمع ، پول شویی و دست شیطان»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اعیاد شعبانیه مبارک

سه گل روییده اندر باغ احساس
گل سوسن گل لاله گل یاس
گل اول که ماه عالمین است
عزیز فاطمه نامش حسین است
گل دوم نگر غرق است در فضل
امید مرتضی نامش ابالفضل
گل سوم گل میعاد باشد
امام چهارمین سجاد باشد‏
اعیادشعبانیه مبارکامام حسین(ع): هر که خدا را ، آن‌گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.
امام سجاد(ع):
هم نشینی با صالحان انسان را به سوی صلاح و خیر می‌کشاند، و معاشرت و هم صحبت شدن با علما، ‏سبب افزایش عقل است.‏

http://www.askdin.com/gallery/images/2732/1_67189.jpg

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰