ابرطبقه و آن 6000 نفر
4 اسفند 1392 - دانشکده ی عمران و معماری دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

گزارش سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه ملایر

http://dl.ystc.ir/yaghin/images/hossein/3645/DSC00158.jpg

http://dl.ystc.ir/yaghin/images/hossein/3645/DSC00203.jpg

http://dl.ystc.ir/yaghin/images/hossein/3645/DSC00164.jpg

http://dl.ystc.ir/yaghin/images/hossein/3645/DSC00197.jpg