جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک

15 آذر 1394 - دانشگاه امیرکبیر

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190831.jpg

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک