دکترین اقتصاد جهانی و آن 6 هزار نفر
29 بهمن 1392 - زنجان

http://www.znu.ac.ir/data/prmovie/1392/sokhanraniyehMrAbbasi921129/data/images/img_8507.jpg

http://www.znu.ac.ir/data/prmovie/1392/sokhanraniyehMrAbbasi921129/data/images/img_8506.jpg

http://www.znu.ac.ir/data/prmovie/1392/sokhanraniyehMrAbbasi921129/data/images/img_8449.jpg

http://www.znu.ac.ir/data/prmovie/1392/sokhanraniyehMrAbbasi921129/data/images/img_8454.jpg