امام حسن مجتبی(ع) فرمودند: مردم را با دانشت، دانش بیاموز و خود نیز دانش دیگران را فراگیر.