گزارش تصویری؛ درآمدی بر اعلامیه جهانی حق خدا
3 خرداد 1393 - سالن شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074349.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074189.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074664.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074707.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074508.jpg

http://media.snn.ir/original/archive/3-3-1393/IMAGE635365684673984324.jpg

http://media.snn.ir/original/archive/3-3-1393/IMAGE635366026866556619.jpg

حسن عباسی در دانشگاه تهران:

http://media.snn.ir/original/archive/3-3-1393/IMAGE635366026924819952.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074447.jpg

http://media.snn.ir/original/archive/3-3-1393/IMAGE635365681970919717.jpg

http://media.snn.ir/original/archive/3-3-1393/IMAGE635365684492553947.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074792.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074837.jpg

http://media.nasimonline.ir/original/1393/03/03/IMG17074144.jpg

http://iusnews.ir/images/upfiles/20140524/IMG_5249.JPG